Σκοποί

Ελληνικά

1)      Nα αναπτύξει τη γνωριμία και φιλικές σχέσεις μεταξύ των νέων ανθρώπων μέσω των διαφόρων επαγγελμάτων τους.
2)      Nα τονίσει το γεγονός ότι η προσφορά του καθενός αποτελεί κοινωνική υπηρεσία.
3)      Nα καλλιεργήσει τα ύψιστα ιδεώδη στις επαγγελματικές και πολιτιστικές παραδόσεις.
4)      Nα αναγνωρίσει την αξία κάθε νομίμου επαγγέλματος και να τιμήσει το κάθε μέλος το δικό του με το δίδαγμα και το παράδειγμα.
5)      Nα προωθήσει την εγκαθίδρυση της ειρήνης και καλής θέλησης στις διεθνείς σχέσεις.
6)      Nα αναπτύξει αυτούς τους σκοπούς με συναντήσεις, διαλέξεις, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.
7)      Nα ασχοληθεί με φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

English

1)      To develop the acquaintance of young men through the medium of their various occupations.
2)      To emphasise the fact that one's calling offer is an excellent medium of service to the community.
3)      To cultivate the highest ideals in business professional and cultural traditions.
4)      To recognise the worthiness of all legitimate occupations and to dignify each member his own by precept and example.
5)      To promote the establishment of peace and goodwill in international relationships.
6)      To develop these aims by meetings, lectures, discussions and other activities.
7)      To deal with charity activities.